-->
โทร หรือแชทผ่านไลน์ ได้ที่
+66 2 652 0044
โทร หรือแชทผ่านไลน์ ได้ที่
+66 2 652 0044
เริ่มออกเดท
เริ่มออกเดท

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการ

บริษัท แอลเอ เดทติ้ง จำกัด (“MeetNLunch” “มีทแอนด์ลันช์” หรือ “บริษัท”) เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะดูแลให้เจ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เคร่งครัดที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ท่านได้มอบให้แก่เรา

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการฉบับนี้ (“ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”) ใช้บังคับกับท่าน หากท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอุปกรณ์มือถือซึ่งดำเนินการโดยบริษัท

(เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ในฐานะของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อตัวท่านเอง ในฐานะของผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา (“ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา”) หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อหรือในนามของนิติบุคคล (“ผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล”) ซึ่งท่านเป็นผู้แทน เช่น ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลติดต่อให้แก่ผู้ใช้บริการหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการ” และผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการจะเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้บริการ”)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อผู้ใช้บริการ และดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อที่ท่านจะเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. คำจำกัดความ

ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เว้นแต่เมื่อบริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น

“นิติบุคคลในต่างประเทศ” หมายถึง บริษัทในเครือและบริษัทร่วมของMeetNLunch ซึ่งอาจตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทย

“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ออกเพิ่มเติม หรือออกเพื่อใช้บังคับแทนที่เป็นคราว ๆ ไป

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งช่วยให้ระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว

“ประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ระบุในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

2.1. บริษัทใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีทแอนด์ลันช์  ประมวลผลได้แก่

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียด
ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ภาพถ่าย ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน 
ข้อมูลติดต่อที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน หมายเลขติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่สำหรับติดต่อ ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
ข้อมูลด้านการเงิน(ใช้บังคับกับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน
ข้อมูลอื่น ๆข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นใดที่ท่านอาจมอบให้แก่บริษัท ในระหว่างที่ติดต่อสื่อสารกับเราผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม ประวัติการค้นหาบนเว็บไซต์ ไอพีแอดเดรส ประเภทและรูปแบบของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บเพจที่นำมาสู่เว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ การบันทึกวันและเวลา (date and timestamp) และเส้นทางการใช้งานเว็บไซต์ (clickstream data) ที่เก็บรักษาไว้ในไฟล์บันทึกข้อมูล

2.2. การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัท มีความจำเป็นที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงานของท่าน  วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรายละเอียด
ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนที่มีความอ่อนไหวเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทรวบรวม รับ จัดเก็บ เปิดเผย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มประวัติของท่านและ/หรือที่คุณให้ไว้ในระหว่างการทำประวัติ และ/หรือถูกครอบครองโดยบริษัท สำหรับหนึ่งหรือหลายรายการ

2.3. สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล MeetNLunch อาจเก็บรวบรวมเอกสารบริษัทจากท่านหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องของท่าน เช่น หนังสือรับรองบริษัทและรายชื่อผู้ถือหุ้น

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

3.1. บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างล่างในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

วัตถุประสงค์ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและฐานตามกฎหมาย
เพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ ผ่านทางรายละเอียดการติดต่อ เพื่อนำเสนอบริการของบริษัทประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

– ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
– ข้อมูลติดต่อ

ฐานตามกฎหมาย

– ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อพิจารณาและประเมินความน่าเชื่อถือและพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนทำการจับคู่ที่เหมาะสม รวมทั้งเพื่อดำเนินการตามคำขอใด ๆ ของผู้ใช้บริการ การเข้าทำข้อตกลงดังกล่าวและ/หรือในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

– ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
– ข้อมูลติดต่อ
– ข้อมูลด้านการเงิน
– ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
– ข้อมูลความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
– ข้อมูลสถานภาพการสมรส
– ข้อมูลพฤติกรรมทางเพศ
– ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ
– ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
– ข้อมูลสหภาพแรงงานของท่าน
– ข้อมูลพันธุกรรม
– ข้อมูลชีวภาพ หรือ
– ข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของ
– ข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ฐานตามกฎหมาย

– สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา
(ก) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับการพิจารณาและประเมินความน่าเชื่อถือและการพิสูจน์ตัวตน และ
(ข) ดำเนินการตามคำขอในการเข้าทำข้อตกลง
– สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการ
– ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

การใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของเราตามข้อตกลงที่เข้าทำกับผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) และดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ท่านได้เข้าทำกับบริษัท เช่น การอนุญาตให้ท่านใช้เว็บไซต์ การต่ออายุหรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง การออกใบแจ้งหนี้ การออกใบเสร็จรับเงิน เป็นต้นนอกจากนี้ ยังรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงิน ภาษี และวัตถุประสงค์ด้านการเงินอื่น ๆ ตามข้อตกลง เพื่อจัดทำ รักษาไว้ และปรับปรุงบันทึกของเราซึ่งแสดงรายการผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคลประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

– ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
– ข้อมูลติดต่อ
– ข้อมูลด้านการเงิน

ฐานตามกฎหมาย

– สำหรับผู้ใช้บริ
– การที่เป็นบุคคลธรรมดา การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
– สำหรับผู้ใช้บริการการที่เป็นนิติบุคคล
– ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ ที่ท่านอาจมีประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

– ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
– ข้อมูลติดต่อ
– ข้อมูลอื่น ๆ

ฐานตามกฎหมาย

– ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อตรวจจับ ป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายต่อการฉ้อโกงและ/หรืออาชญากรรม และดูแลรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

– ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
– ข้อมูลติดต่อ
– ข้อมูลด้านการเงิน
– ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
– ข้อมูลความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
– ข้อมูลสถานภาพการสมรส
– ข้อมูลพฤติกรรมทางเพศ
– ข้อมูลสุขภาพ
– ข้อมูลความพิการ
– ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
– ข้อมูลสหภาพแรงงานของท่าน
– ข้อมูลพันธุกรรม
– ข้อมูลชีวภาพ หรือ
– ข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ฐานตามกฎหมาย

– ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวและการเข้าเยี่ยมชมของผู้ประกอบการเมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อแสดงและนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของท่านให้แก่ท่านประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

– ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
– ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

ฐานตามกฎหมาย

– ความยินยอม

เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือศาล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการตามคำขอของท่านในการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การยื่นตรวจสอบสถานภาพการสมรส ประวัติอาชญากรรม ยื่นแบบแสดงรายการภาษี การติดตามหนี้ การเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นต้นประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

– ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
– ข้อมูลติดต่อ
– ข้อมูลด้านการเงิน
– ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
– ข้อมูลความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
– ข้อมูลสถานภาพการสมรส
– ข้อมูลพฤติกรรมทางเพศ
– ข้อมูลสุขภาพ
– ข้อมูลความพิการ
– ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
– ข้อมูลสหภาพแรงงานของท่าน
– ข้อมูลพันธุกรรม
– ข้อมูลชีวภาพ หรือ
– ข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ฐานตามกฎหมาย

– หน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อกำหนด ปฏิบัติตาม ใช้สิทธิ หรือต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหากเกิดข้อพิพาทขึ้นประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

– ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
– ข้อมูลติดต่อ
– ข้อมูลด้านการเงิน
– ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
– ข้อมูลความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
– ข้อมูลสถานภาพการสมรส
– ข้อมูลพฤติกรรมทางเพศ
– ข้อมูลสุขภาพ
– ข้อมูลความพิการ 
– ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
– ข้อมูลสหภาพแรงงานของท่าน 
– ข้อมูลพันธุกรรม
– ข้อมูลชีวภาพ หรือ
– ข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ฐานตามกฎหมาย

– หน้าที่ตามกฎหมาย
– ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
– นอกจากฐานตามกฎหมายข้างต้น สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา เราอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิหรือต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายตามข้อกำหนดของข้อตกลงของเรา

3.2. ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ของท่าน คือ เพื่อเข้าทำสัญญากับท่านหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญาและ/หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เช่น ท่านอาจไม่สามารถใช้เว็ปไซต์ของเรา ไม่ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน เป็นต้น

  3.3. ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน คือ เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัท และ/หรือท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งมีผลใช้บังคับ

3.4. หากบริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เราจะบอกกล่าวให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว และหากกฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อน เว้นแต่เมื่อกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

4. การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกประเทศของท่าน

4.1 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีเพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบของบริษัทเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ในพฤติการณ์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  4.2 บริษัทอาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล/นิติบุคคลต่อไปนี้เป็นคราว ๆ ไป โดยบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าวอาจอยู่ในหรือนอกประเทศไทยก็ได้

(ก) ผู้ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้

(ข) หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาลหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(ค) นิติบุคคลในต่างประเทศ และ/หรือ

(ง) ผู้รับโอนสิทธิหรือผู้สืบสิทธิของบริษัท หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ซื้อกิจการ สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการหรือปรับโครงสร้างองค์กร

  4.3. โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทยได้ภายใต้พฤติการณ์ต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังนิติบุคคลในต่างประเทศใด ๆ ซึ่งได้รับอนุญาตโดยชอบจากบริษัทให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการปรับปรุงทางการตลาด และเพิ่มโอกาสในการจับคู่โพรไฟล์ให้กับคุณ

(ข) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังตัวแทน บริษัทสาขาหรือบริษัทร่วมของบริษัท โดยตัวแทน บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมของบริษัทได้รับอนุญาตโดยชอบจากบริษัทให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการปรับปรุงทางการตลาด และเพิ่มโอกาสในการจับคู่โพรไฟล์ให้กับท่าน

(ค) ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องปกป้องและคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของตน

(ง) ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่า จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม คำสั่งศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมาย และ/หรือ

(จ) ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญาที่เข้าทำกับผู้ใช้บริการ

ประเทศปลายทางอาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อย่างไรก็ตาม โปรดมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ และบริษัท จะร้องขอให้ผู้รับข้อมูลใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกำหนด

5. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยอยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ก) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือร้องขอเพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งร้องขอให้เปิดเผยว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาอย่างไรโดยไม่ได้รับความยินยอม

(ข) สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่อ่านหรือใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติได้ทั่วไปจากบริษัท นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

(ค) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ง) สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใช้ระบุตัวตนไม่ได้

(จ) สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ฉ) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุง ทำให้สมบูรณ์ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ช) สิทธิขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือการให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมดังกล่าว

(ซ) สิทธิยื่นข้อร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่คำนึงถึงข้อความดังกล่าว บริษัทขอสนับสนุนให้ท่านติดต่อเราก่อนเพื่อหาข้อยุติให้กับประเด็นปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจขอให้ท่านแสดงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนบริษัทเป็นข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้ เว้นแต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง บริษัทจะตอบกลับคำขอของท่านภายในระยะเวลาตามสมควรและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะใช้ความพยายามที่จะตอบกลับคำขอของท่านเมื่อใดก็ตามที่ทำได้ แต่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรจากท่านในการดำเนินการดังกล่าว

6. คุกกี้และไฟล์บันทึกข้อมูล

6.1. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

6.2. ในปัจจุบัน บริษัทใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้บนเว็บไซต์

ประเภทของคุกกี้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและฐานตามกฎหมาย
คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งคุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ โดยช่วยในการทำงานของฟีเจอร์พื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น ให้ท่านลงชื่อเข้าใช้ได้อย่างปลอดภัย หรือเข้าถึงพื้นที่ของเว็บไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัย การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการตั้งค่าเกี่ยวกับความยินยอม เป็นต้น ถึงแม้ว่าท่านจะเลือกได้ว่าจะกำหนดค่าคุกกี้ประเภทนี้อย่างไรโดยการปรับแต่งเบราว์เซอร์ของท่านตามที่ระบุในข้อ 7.3 ข้างล่างนี้ เว็บไซต์อาจทำงานไม่ได้ หรือท่านอาจใช้บริการของเราไม่ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนคุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราเรียนรู้ว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลว่าท่านใช้และเข้าชมเว็บไซต์ในลักษณะใด เว็บเพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชม โฆษณาตำแหน่งงานและลิงก์ใดบ้างที่ท่านคลิกดู จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้ของเว็บไซต์ อัตราการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวก่อนออกจากเว็บไซต์ (bounce rate) แหล่งที่มาของผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเราปรับปรุงการทำงานและฟังก์ชันของเว็บไซต์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ประเภทนี้จะเป็นข้อมูลรวมซึ่งใช้ในการระบุตัวตนท่านไม่ได้คุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน
คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เรารับทราบตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้ เช่น ภาษาที่ต้องการ ภูมิภาค ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ซึ่งช่วยให้ท่านลงชื่อเข้าใช้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ในภายหลัง
คุกกี้เพื่อการกำหนดกลุ่มเป้าหมายคุกกี้ประเภทนี้ติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่านในเว็บไซต์ โดยช่วยให้บริษัท แสดงและนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของท่านให้แก่ท่าน
คุกกี้เพื่อติดตามข้อความป๊อปอัปคุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบได้ว่าท่านได้อ่านแบนเนอร์เกี่ยวกับคุกกี้ของเราแล้วหรือยัง และเพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าแบนเนอร์ดังกล่าวจะไม่แสดงขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ท่านได้กดปิดแบนเนอร์ดังกล่าวไปแล้ว

6.3. นอกเหนือจากข้อ 6.2 ในขณะที่เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการควรทราบว่าการปิดการทำงานหรือปฏิเสธคุกกี้บนเบราว์เซอร์อาจทำให้ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการบนเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ หรือการใช้เว็บไซต์อาจถูกจำกัด

  6.4. โดยทั่วไปแล้ว บริษัทใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อประเมินจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ วัดระดับความนิยมของส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้บริการและจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท วัดรูปแบบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการและบริหารจัดการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติและข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่ตามหัวข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล”

7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

7.1. ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประมวลรัษฎากร

7.2. ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าวหรือไม่มีความจำเป็นที่จะประมวลผลอีกต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

8. การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น ดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทบทวนประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำ หากบริษัทตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะบอกกล่าวให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลซึ่งท่านได้เคยให้เราไว้หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม เพื่อท่านจะได้รับทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่เวลาที่บริษัทได้บอกกล่าวให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้นนี้ ในกรณีที่บริษัท พิจารณาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ บริษัท จะบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด จะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

9. การติดต่อสอบถาม

ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านในข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่ customercare@meetnlunch.com หรือส่งจดหมายหาเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัท แอลเอ เดทติ้ง จำกัด 

อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 9

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 02-652-0044

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

สร้างโปรไฟล์กับเราเพื่อที่จะเริ่มออกเดท
100% มีการยืนยัน โปรไฟล์
100% ข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับ
สร้างโปรไฟล์กับเราเพื่อที่จะเริ่มออกเดท
100% มีการยืนยัน โปรไฟล์
100% ข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับ

    หญิงชาย
    สนใจสมัครรายการ Take Me Out Thailand
    สนใจไม่สนใจ

    การส่งแบบสอบถามนี้ ถือว่าคุณยอมรับนโยบายการบริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของมีท แอนด์ ลันช์

    เวปไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google